Algemene voorwaarden

 1. Home
 2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer (hierna te noemen De Ridder Vloeren B.V.).
 2. Bedenktijd: de termijn van 30 dagen na ontvangst van de offerte ter beslissing van het aangaan van de overeenkomst met De Ridder Vloeren B.V.
 3. Betaling: de contractueel overeengekomen economische vergoeding die de klant dient te voldoen voor de geleverde dienst(en)/product(en) van De Ridder Vloeren B.V.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Dienst: de overeengekomen arbeid die De Ridder Vloeren B.V. ten behoeve van de klant verricht en waarvoor de klant de overeengekomen betaling voldoet aan De Ridder Vloeren B.V.
 6. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met De Ridder Vloeren B.V.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan klanten aanbiedt (De Ridder Vloeren B.V.).
 8. Overeenkomst: de schriftelijke afspraak tussen de leverancier van de dienst en/of product (De Ridder Vloeren B.V.) en de ontvanger hiervan (klant) tegen een vooraf overeengekomen prijs (betaling).
 9. Product: Tastbaar goed die de ondernemer levert tegen de corresponderende en overeengekomen prijs die door de klant moet worden voldaan.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De Ridder Vloeren B.V.
Ambachtsweg 4M, 3542 DG Utrecht
Telefoonnummer: 06 20 776 813
E-mailadres: info@deriddervloeren.nl

KvK-nummer: 30 204 819
Btw-nr: NL 8144 66 217 B01

Openingstijden: Ma-Vr 08.00-17.00 uur, Za 10.00-14.00 (enkel op afspraak)

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Ridder Vloeren B.V.
 2. Voorafgaand aan het sluiten van iedere (elektronische) overeenkomst, zullen de Algemene Voorwaarden door De Ridder Vloeren B.V. aan de klant ter kennis worden gesteld via verschaffing van een (electronisch) kopie of middels verwijzing naar de Algemene Voorwaarden op de website www.deriddervloeren.nl
 3. Ondertekening van iedere schriftelijke overeenkomst met De Ridder Vloeren B.V. houdt in dat u vooraf de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en daar in totaliteit akkoord mee bent.
 4. Partijen kunnen alleen afwijken van deze Algemene Voorwaarden indien zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van De Ridder Vloeren B.V. zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Indien de klant een aanbod en/of offerte van De Ridder Vloeren B.V. niet binnen de geldende termijn van 30 dagen aanvaardt, dan komt deze te vervallen. Indien de klant na afloop van deze termijn opnieuw een aanbieding en/of offerte aanvraagt, kunnen er geen rechten ontleend worden aan producten/diensten/prijzen van een voorgaande aanbieding en/of offerte en behoudt De Ridder Vloeren B.V. zich het recht voor om andere diensten/producten/prijzen aan te bieden.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 5 – Prijzen

 1. Alle prijzen die De Ridder Vloeren B.V. hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 2. De Ridder Vloeren B.V. behoudt zich het recht voor om alle producten en/of diensten, zowel op de website als anderszins kenbaar gemaakt, te allen tijde te mogen wijzigen.
 3. In geval een opdracht meerwerk met zich meebrengt vanwege onvoorzienbare omstandigheden, dan geldt er een aanvullend uurtarief op basis van regie van €45 per uur. De Ridder Vloeren B.V. zal op basis van de daadwerkelijke voortgang van de afgesproken werkzaamheden en de eventuele onvoorzienbare omstandigheden die ontstaan, de klant tijdig op de hoogte brengen of meerwerk nodig zal zijn en zo ja, van het geschatte aantal meerwerkuren. De uiteindelijk daadwerkelijke meeruren zullen als additioneel concept worden opgevoerd op de totaalfactuur.

 

Artikel 6 – Aanvaarding aanbieding/offerte en aanbetaling

 1. Na ontvangst van een aanbieding en/of offerte heeft de klant 30 dagen de tijd om deze schriftelijk ter akkoord te bevestigen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant van een offerte of aanbieding is enkel bindend voor De Ridder Vloeren B.V. nadat deze schriftelijk (of elektronisch) door de klant is bevestigd.
 3. Na schriftelijke aanvaarding zal De Ridder Vloeren B.V. op basis van de beschikbaarheid en levering van de materialen met de klant een schriftelijke startdatum vaststellen waarop de afgesproken werkzaamheden van start zullen gaan.
 4. De klant dient 70% van de afgesproken totaalprijs inclusief btw maximaal 7 dagen vóór aanvang van de startdatum te betalen aan De Ridder Vloeren B.V. welke ontvangst door De Ridder Vloeren B.V. schriftelijk bevestigd zal worden.
 5. De Ridder Vloeren B.V. is niet verantwoordelijk voor het onverhoopt moeten uitstellen van de startdatum vanwege het feit dat de levering van de producten/diensten vertraging oploopt vanuit de kant van de leverancier/fabrikant. Mocht dit het geval zijn, dan zal De Ridder Vloeren B.V. tijdig met de klant overleggen voor het vaststellen van een nieuwe startdatum.

 

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Ridder Vloeren B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De Ridder Vloeren B.V. zal de klant te allen tijde voorzien van het beste professionele advies en het aanbieden van verschillende opties/keuzes ten gevolge van onvoorziene wijzigingen van/afwijkingen op de originele werkzaamheden. Alle nieuwe voorstellen, afspraken en/of wijzigingen die gedurende de looptijd van de werkzaamheden omhoog komen, zullen altijd eerst door beide partijen worden besproken en aanvullende op schrift worden vastgelegd alvorens deze worden toegepast.
 3. Indien de klant gedurende de looptijd van de afgesproken werkzaamheden nieuwe voorstellen, aanpassingen, afspraken en/of wijzigingen wenst door te voeren, dient de klant deze zo spoedig mogelijk aan De Ridder Vloeren B.V. schriftelijk te communiceren. De Ridder Vloeren zal met redelijk en billijkheid de wensen van de klant aanvullend proberen uit te voeren, maar behoudt zich altijd het recht voor om veranderingen/toevoegingen die niet in de originele overeenkomst waren afgesloten te mogen weigeren. Voorafgaand zal De Ridder Vloeren duidelijk op schrift en ondertekend door de klant de meerprijs van deze veranderingen/toevoegen bepalen en vastleggen. Aanvullend zal een update van de nieuwe aangepaste overeenkomst ter ondertekening aan de klant worden aangeboden.
 4. De levering van materiaal en producten geschiedt onder voorbehoud van beschikbare voorraad van de leverancier/fabrikant. Op basis van deze beschikbaarheid zal De Ridder Vloeren B.V. trachten een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van de leveringstijd aan de klant te verschaffen. De Ridder Vloeren B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele onvoorziene vertraging op/uitloop van de leveringstijd, maar zal de klant voortdurend op de hoogte houden van de voortgang om samen de meest realistische startdatum vast te kunnen leggen.
 5. De klant dient een door De Ridder Vloeren B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen en deze zo spoedig mogelijk en maximaal binnen 2 dagen na ontdekking schriftelijk aan De Ridder Vloeren B.V. te notificeren.
 6. De Ridder Vloeren B.V. verplicht zich om de tekortkomingen op de geleverde producten en/of diensten zo snel mogelijk, maar altijd binnen een redelijke en billijke tijd op te lossen.
 7. De Ridder Vloeren B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden onder de voorwaarde dat De Ridder Vloeren B.V. de volledige verantwoordelijkheid en controle draagt voor de werkzaamheden en het gedrag van deze derden. Klachten omtrent de uitvoer van de werkzaamheden door derden dienen per omgaande, schriftelijk en beargumenteerd aan De Ridder Vloeren B.V. te worden genotificeerd. Dit stelt De Ridder Vloeren B.V. in staat om adequaat onderzoek te doen en een gepast antwoord/gepaste oplossing te bieden.
 8. De uitvoering van de overeenkomst vangt aan op een overeengekomen datum na schriftelijk akkoord en betaling van de afgesproken aanbetaling door de klant.
 9. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat De Ridder Vloeren B.V. op de afgesproken startdatum kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij onvoorziene omstandigheden buiten de schuld van de klant om dit belemmeren. In dat geval zullen beide partijen samen een nieuwe startdatum moeten afspreken.
 10. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat De Ridder Vloeren B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 11. De Ridder Vloeren B.V. kan nooit door de klant verplicht worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. Beide partijen kunnen enkel rechten ontlenen aan de afspraken van de originele overeenkomst en/of achteraf aangepaste overeenkomst.
 12. In geval van onverwachte ziekte van de uitvoerder van de werkzaamheden, zal de Ridder Vloeren B.V. zo snel mogelijk, maar altijd binnen een redelijk en billijke termijn zorgen voor een vervanger om de werkzaamheden voort te kunnen zetten en de afgesproken einddatum te kunnen garanderen.

 

Artikel 8 – Voorwaarden voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden

 1. Ter uitvoer van de overeengekomen werkzaamheden dient de woningtemperatuur op een constante 18 graden gehouden te worden gedurende de volledige periode van de uitvoer van de werkzaamheden.
 2. Ter uitvoer van de overeengekomen werkzaamheden dient De Ridder Vloeren B.V. toegang te hebben tot water en elektriciteit in de woning. Kosten voor het gebruik van water en elektriciteit ter uitvoer van de werkzaamheden kunnen niet op De Ridder Vloeren B.V. worden verhaald.
 3. Indien de nieuwe vloer over een bestaande vloer wordt gelegd, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om deze vloer volledig schoon en gestofzuigd op te leveren op de startdatum van de klus. Indien dit niet het geval is, zal de Ridder Vloeren de uitvoer van de werkzaamheden pas starten zodra aan deze voorwaarde is voldaan. Eventuele meerkosten en/of vertraging van de klus/werkzaamheden komen geheel voor rekening van de klant.
 4. Indien de klant wenst dat De Ridder Vloeren B.V. de vloer schoonmaakt en stofzuigt, dan dient dit vooraf schriftelijk overeengekomen te worden. De Ridder Vloeren B.V. hanteert hiervoor een meeruren-tarief van €45 per uur.
 5. Het eventueel verwijderen van de oude vloer komt geheel voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant. De oude vloer dient in dit geval volledig verwijderd te zijn vóór aanvang van de startdatum van de klus die is overeengekomen met De Ridder Vloeren B.V. Eventuele meerkosten en/of vertraging van de klus/werkzaamheden komen geheel voor rekening van de klant.
 6. Afhankelijk van hoe lang het duurt voordat de oude vloer ná de afgesproken startdatum nog steeds niet is verwijderd, behoudt De Ridder Vloeren B.V. zich het recht voor een nieuwe startdatum af te spreken met de klant alsook het recht om eenzijdig de gehele overeenkomst per direct te ontbinden. Uitzondering hierop zijn eventuele onvoorzienbare omstandigheden niet gerelateerd aan de nalatigheid van de klant die zich voordoen gedurende het proces van het verwijderen van de oude vloer. In dat geval zal De Ridder Vloeren B.V. enkel een nieuwe startdatum met de klant overeenkomen zonder recht op eenzijdige ontbinding.

 

Artikel 9 – Normen en richtlijnen voor het leggen van een vloer

 1. De vloeren van De Ridder Vloeren B.V. worden gelegd in overeenstemming met de Nederlandse normen en richtlijnen voor vloeren en terrazzo.

https://www.noa.nl/media/2057/normen-en-richtlijnen-vloeren-en-terrazzo.pdf

 1. Op basis van deze richtlijnen worden de vloeren die De Ridder Vloeren B.V. altijd vlak gelegd. Dit wil zeggen dat de nieuwe vloer de huidige eventuele hoogteverschillen volgt van de onderliggende vloer of basis. De vloer wordt derhalve vlak geëgaliseerd maar NIET waterpas geëgaliseerd.

 

Artikel 10 – Afronding werkzaamheden

 1. Na afronding van alle overeengekomen werkzaamheden, zal De Ridder Vloeren B.V. een kwaliteitscontrole uitvoeren en de klanttevredenheid evalueren. De Ridder Vloeren B.V. zal hiervoor een disclaimer ter beschikking stellen die de klant ter volledig akkoord (conformiteit) of onder voorbehoud (non-conformiteit) en voorzien van schriftelijk commentaar dient te tekenen gedurende de eindinspectie.
 2. Bij ondertekening van de disclaimer ter volledig akkoord (conformiteit), verplicht de klant zich om het restantbedrag van 30% van de afgesproken totaalprijs inclusief btw en eventueel uitstaande overeengekomen meerwaarde-uren aan De Ridder Vloeren B.V. te betalen binnen maximaal 2 dagen.
 3. Bij ondertekening van de disclaimer onder voorbehoud (non-conformiteit), geeft de klant schriftelijk aan op welk(e) specifiek(e) punt(en) hij/zij niet akkoord is en in welke zin dat punt/die punten afwijken van hetgeen bevestigd was in de originele overeenkomst. De Ridder Vloeren B.V. heeft op basis van een ondertekende non-conformiteit disclaimer 7 dagen de tijd om de schriftelijke non-conformiteit punten te evalueren en de klant een antwoord en/of passende oplossing aan te bieden. De Ridder Vloeren B.V. verplicht zich om punten die niet conform de overeenkomst zijn uitgevoerd met de hoogste prioriteit conform afspraak recht te zetten.

 

Artikel 11 – Gevolgen van het niet tijdig betalen

 1. Indien de aanbetaling van 70% van de afgesproken totaalprijs inclusief btw niet binnen binnen maximaal 7 dagen vóór aanvang van de startdatum is ontvangen, dan behoudt De Ridder Vloeren B.V. zich het recht voor om de startdatum uit te stellen of de overeenkomst in zijn geheel te ontbinden zonder dat de klant daar rechten aan kan ontlenen.
 2. Indien de restantbetaling van 30% van de afgesproken totaalprijs alsook de eventuele schriftelijk overeengekomen meeruren van €45 per uur inclusief btw niet binnen 2 dagen na ondertekening ter volledig akkoord (conformiteit) is ontvangen, dan zal De Ridder Vloeren binnen 7 dagen een eenmalige betalingsherinnering sturen.
 3. Wanneer de klant na maximaal 30 dagen nog steeds in verzuim is het restantbedrag en eventuele meeruren te betalen, dan zal De Ridder Vloeren het uitstaande bedrag inclusief rente buitengerechtelijk via een gecertificeerd incassobureau op de klant gaan verhalen. De klant is hierbij alle buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Ridder Vloeren B.V.
 4. De incassokosten en eventuele schadevergoeding worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Wanneer de klant niet op tijd betaalt conform de hierboven genoemde betalingstermijnen, behoudt De Ridder Vloeren B.V. het recht voor al zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Ridder Vloeren B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Weigert de klant zijn/haar medewerking aan de correcte uitvoering van de overeenkomst of blijft de klant zonder geldige reden in gebreke wat betreft de correcte uitvoering van de overeenkomst, dan blijft de klant nog steeds verplicht de volledig overeengekomen prijs aan De Ridder Vloeren B.V. te betalen.

 

Artikel 12 – Verzekering

 1. De klant verplicht zich op eigen kosten de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de volledige uitvoer van de werkzaamheden van De Ridder Vloeren B.V. tegen brand, ontploffingsschade, waterschade, andere type schade, diefstal, onteigening en wettelijke aansprakelijkheid:

* (onder eigendomsvoorbehoud) geleverde producten/materialen en apparatuur die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

* eigendommen van De Ridder Vloeren B.V. die in de woning/eigendom van de klant aanwezig zijn

 1. De klant geeft op eerste verzoek van De Ridder Vloeren B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 13 – Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan De Ridder Vloeren B.V.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover die uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeien.
 3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door De Ridder Vloeren B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 14 – Vrijwaring

De klant vrijwaart De Ridder Vloeren B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Ridder Vloeren B.V. geleverde producten en/of diensten.

Artikel 15 – Klachten

 1. Klachten dienen door de klant tijdens het nacontrole-bezoek duidelijk en schriftelijk op de ter beschikking gestelde disclaimer aangegeven te worden en als non-conform te worden ondertekend.
 2. Indien de klant na tekening van de non-conformiteit disclaimer nog aanvullende gebreken ontdekt en/of klachten heeft, dan dient de klant deze binnen maximaal 7 dagen aanvullend schriftelijk te melden aan De Ridder Vloeren B.V.
 3. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant De Ridder Vloeren B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen maximaal 1 maand na constatering van de tekortkomingen, schriftelijk op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat De Ridder Vloeren B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op hetgeen inhoudelijk in de overeenkomst tussen partijen was afgesproken. Klachten die geen betrekking hebben op de inhoud van de afgesproken overeenkomst zullen door De Ridder Vloeren afgewezen worden als niet-conform.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, dan dient de klant dit per direct aan De Ridder Vloeren te verwittigen. De Ridder Vloeren zal deze klachten schriftelijk vastleggen met handtekening van de klant met de intentie om hier zo snel mogelijk een adequaat antwoord op te geven en/of oplossing voor te bieden.

 

Artikel 16 – Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan De Ridder Vloeren B.V.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Ridder Vloeren B.V. daadwerkelijk en tijdig bereikt.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid De Ridder Vloeren B.V.

 1. De Ridder Vloeren B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van enig persoon die onder de naam en verantwoordelijkheid van De Ridder Vloeren B.V. werkzaamheden voor de klant uitvoert.
 2. De Ridder Vloeren B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst met de klant.
 3. De Ridder Vloeren B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. De Ridder Vloeren B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor overmachtsituaties die buiten de schuld, toedoen of invloedsuitoefening van De Ridder Vloeren B.V. vallen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot een plotselinge wijziging in voorraad bij de leverancier/fabrikant waardoor de leveringstijd uitloopt.
 5. Indien De Ridder Vloeren B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 18 – Vervaltermijn aansprakelijkheid

Elk recht van de klant op schadevergoeding van De Ridder Vloeren B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Ridder Vloeren B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door De Ridder Vloeren B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Ridder Vloeren B.V. in verzuim is.
 3. De Ridder Vloeren B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Ridder Vloeren B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem gegronde reden geven te beoordelen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 4. In geval van ontbinding met een geldige reden die overeenkomt met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, zal de overeenkomst ontbonden worden. De Ridder Vloeren B.V. verplicht zich tot volledige terugbetaling van aanbetaalde bedragen inclusief btw. De klant kan geen rechten ontlenen noch extra kosten claimen aan De Ridder Vloeren B.V. voor eventueel ongemak vanwege de ontbinding.

 

Artikel 20 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Ridder Vloeren B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan De Ridder Vloeren B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van De Ridder Vloeren B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Ridder Vloeren B.V. kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van (toe)leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor De Ridder Vloeren B.V. 1 of meer verplichtingen richting de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Ridder Vloeren B.V. weer aan deze verplichtingen kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. De Ridder Vloeren B.V. is in geval van een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 21 – Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan, voorzien van beide handtekeningen.

Artikel 22 – Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. De Ridder Vloeren B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen door De Ridder Vloeren B.V. vooraf aan alle klanten genotificeerd worden.
 4. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten in uitvoer.
 5. Indien een reeds afgesloten overeenkomst nog niet in uitvoer is en De Ridder Vloeren B.V. vóór de aanvangsdatum van de werkzaamheden bepaalde Algemene Voorwaarden worden wijzigt en deze een dusdanig negatieve impact hebben op de klant en de afgesproken overeenkomst, dan heeft de klant het recht om zonder kosten toch van de overeenkomst af te zien. Er kunnen geen extra kosten hiervoor geclaimd worden aan De Ridder Vloeren B.V. noch rechten worden ontleend aan deze ontbinding. De Ridder Vloeren B.V. verplicht zich in een dergelijke situatie tot terugbetaling van de volledige aanbetaling inclusief btw.

 

Artikel 23 – Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant die voortkomen uit een gesloten overeenkomst met De Ridder Vloeren B.V. kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De Ridder Vloeren B.V.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 24 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Ridder Vloeren B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 25 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Ridder Vloeren B.V. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 1 maart 2023.